Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

(14:07 | 28/11/2018)

 

Thực hiện Quyết định số 2200/QĐ-UBND ngày 04/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 04/10/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Ngày 30/10/2018, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-TTr cụ thể hóa nhằm bảo đảm thực hiện thống nhất và có hiệu quả các nội dung của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan Thanh tra tỉnh.

 

      Kế hoạch đã xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện. Cụ thể, kế hoạch đã đề ra 08 nhiệm vụ để thực hiện như việc cử công chức đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Tỉnh (khi được thành lập), tổng hợp danh muc thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh gửi Văn phòng UBND tỉnh, việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử đối với việc giải quyết từng thủ tục hành chính, việc nhập liệu hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến hoạt động giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân thành hồ sơ điện tử,...

 

     Nhìn chung việc ban hành kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính gắn với việc tổ chức triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan Thanh tra tỉnh./.

   

 

                                                                                      Tuyết Sương


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 34_KH-TTr 30.10.2018 thuc hien ND so 61_2018_ND-CP ve co che mot cua tai Thanh tra tinh.signed.pdf