Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Ban hành kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính tại cơ quan

(08:15 | 08/03/2018)

 

     Thực hiện Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 31/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính (CCHC), Thanh tra tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục tạo cơ quan, nhằm cải thiện tốt hơn công tác cải cách hành chính của cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của tỉnh.

      Kế hoạch đã một số nhiệm vụ trọng tâm cần khắc phục và nâng cao hơn nữa trong thời gian tới như sau: Tiếp tục nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ CCHCtạo sự chuyển biến tích cực trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Gắn công tác CCHC với thi đua khen thưởng, trong đó xác định việc thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính là một trong những tiêu chí để xếp loại, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và xét khen thưởng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong cơ quan; nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức tự kiểm tra và kiến nghị xử lý, đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Quá trình tham mưu xây dựng văn bản phải thực hiện nghiêm quy trình xây dựng VBQPPL theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các nghị định hướng dẫn thi hành; thường xuyên cập nhật, công khai các TTHC mới được ban hành và nâng lên chất lượng giải quyết các hồ sơ, TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan, kiện toàn nhân sự Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, bố trí công chức có trình độ chuyên môn và năng lực, tác phong đạo đức tốt làm việc tại Bộ phận để hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả các TTHC, kiên quyết không để tình trạng giải quyết các TTHC, trường hợp nếu giải quyết trễ phải thực hiện việc xin lỗi theo quy địnhứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO trong giải quyết các TTHC và triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4.

      Để triển khai thực hiện tốt kế hoạch này, Chánh Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng và các phòng nghiệp vụ phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc, để công tác cải cách hành chính tại cơ quan được thực hiện có hiệu quả hơn trong thời gian tới./.

        Đính kèm Kế hoạch 29/KH-TTr ngày 27/9/2017 của Thanh tra tỉnh.

  

                                                                                      Tuyết Sương