Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Tin về công tác thanh tra

Xem với cỡ chữAA

Thanh tra huyện Gò Quao: Tích cực thực hiện nhiệm vụ, góp phần phòng ngừa tham nhũng trên địa bàn

(09:42 | 22/07/2019)

Những năm qua, Thanh tra huyện Gò Quao là một trong các đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ thanh tra, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Sáu tháng đầu năm 2019, đơn vị đã thực hiện đạt 67% kế hoạch công tác của năm.

 

     Từ đầu năm đến nay, Thanh tra huyện Gò Quao đã tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tuyên truyền, giải thích chính sách pháp luật, giải đáp kịp thời thắc mắc do người dân đặt ra, từ đó trên địa bàn huyện  ít phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo, chỉ phát sinh 01 đơn khiếu nại (đã tham mưu giải quyết dứt điểm). Thanh tra huyện cũng thực hiện tốt vai trò tham mưu cho UBND huyện cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng và triển khai thực hiện trên địa bàn.

 

Ông Lâm Duy Được, Chánh Thanh tra huyện Gò Quao báo cáo công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2019 (Ảnh: Tuyết Sương)

 

     Về thanh tra kinh tế xã hội, Thanh tra huyện Gò Quao đã triển khai và kết thúc 2/3 cuộc thanh tra, đạt 67% chỉ tiêu kế hoạch. Kết thúc thanh tra đã kiến nghị chấn chỉnh công tác thu chi tài chính để đơn vị được thanh tra khắc phục; kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 01 cá nhân và kiểm điểm có hình thức kỷ luật 02 cá nhân; xử lý tổng số tiền sai phạm trên 400 triệu đồng, trong đó thu hồi nộp ngân sách 254,57 triệu đồng và đã thu được 213 triệu đồng, đạt 83,67%.

 

     Qua kiểm tra việc xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 đối với Thanh tra huyện Gò Quao, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Trần Minh Thể cho rằng:

 

     “Thanh tra huyện Gò Quao có biên chế cũng như các huyện khác, 06 đ/c, nhưng các đ/c xây dựng chương trình từ đầu năm, đến nay đã triển khai 2/3 cuộc. Qua thanh tra các đ/c có phát hiện 01 số sai phạm, có đề nghị chấn chỉnh cơ chế chính sách, thu hồi vật chất, kiến nghị xử lý về tổ chức rất nghiêm túc. Về thanh tra kinh tế xã hội tôi thấy các đ/c hoạt động rất có hiệu quả, cố gắng phát huy tinh thần này. Vì qua thanh tra lại đối với 02 đoàn, thứ nhất là đối với phòng Lao động – thương binh xã hội và đối với Trường Tiểu học Định An 1 Gò Quao thì qua xem thanh tra lại thấy độ chênh lệch không nhiều. Điều đó cho thấy hoạt động thanh tra kinh tế xã hội của các đ/c có chiều sâu”.

 

Ông Trần Minh Thể, Phó Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo Thanh tra huyện Gò Quao (Ảnh: Tuyết Sương)

 

     Ông Trần Minh Thể chỉ đạo Thanh tra huyện từ nay đến cuối năm tập trung triển khai thực hiện các cuộc thanh tra còn lại theo Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 đã được Chủ tịch UBND huyện phê duyệt, chủ động thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu quản lý nhà nước của cơ quan thẩm quyền. Đối với các khoản thu hồi sau kết luận thanh tra của các năm trước còn tồn đọng, không có khả năng thu hồi thì chủ động tham mưu rà soát và báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, xử lý cho phù hợp, tránh tình trạng để dây dưa kéo dài.

 

     Tham mưu cho UBND huyện tiếp tục triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; chủ động nắm tình hình và tham mưu giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn; quá trình tham mưu giải quyết phải đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

 

     Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng; quán triệt thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của Tỉnh về phòng, chống tham nhũng, nhất là Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, Chỉ thị 769/CT-TTCP ngày 17/5/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức,viên chức ngành Thanh tra, Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu các kế hoạch về thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, góp phần phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trên địa bàn./.

 

                                                                    Nguyên Hương