Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Cải cách hành chính

Xem với cỡ chữAA

Tự kiểm tra công tác cải cách hành chính tại cơ quan năm 2018

(10:54 | 23/11/2018)

 

Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-TTr ngày 24/10/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 đối với Văn phòng và các phòng nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh.

 

     Từ ngày 25-30/10/2018, Tổ kiểm tra đã làm việc với với Văn phòng và các phòng nghiêp vụ. Nhìn chung qua kiểm tra nhận thấy Văn phòng và các phòng nghiệp vụ đã tổ chức thực hiện cơ bản tốt các nội dung của Kế hoạch số 02/KH-TTr ngày 24/01/2018 của Thanh tra tỉnh về cải cách hành chính năm 2018, tổ chức thực hiện cơ bản đầy đủ các nội dung đã đề ra trên các mặt về cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Góp phần vào việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị năm 2018 của ngành.

     

     Tuy nhiên trong thực hiện vẫn còn một số hạn chế như: Việc tham mưu thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 chưa đạt kế hoạch đề ra, đến nay chỉ đạt 60% kế hoạch. Một số công chức tại các phòng nghiệp vụ chưa thường xuyên sử dụng hồ sơ công việc để trao đổi công việc. Việc thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính chưa thường xuyên; việc tham mưu áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 còn một số hạn chế, chưa cập nhật phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ phù hợp với quy trình chuyên môn đã được sửa đổi, bổ sung; việc ghi dấu hiệu nhận biết tài liệu lỗi thời chưa được thực hiện.

 

     Qua kiểm tra, Tổ kiểm tra đã kiến nghị Văn phòng và các phòng nghiệp vụ tích cực thực hiện tốt hơn các công việc liên quan đến CCHC theo chức năng, nhiệm vụ của phòng; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như trang thông tin điện tử của cơ quan; Tham mưu với lãnh đạo tạo điều kiện cho công chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và đạt 100% kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2018 đã đề ra,... Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính của cơ quan tỏng thời gian tới./.

 

                                                                            Tuyết Sương