Cổng thông tin điện tử huyện An Biên

Phòng, chống tham nhũng

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017

(15:42 | 17/04/2018)

Thực hiện Kế hoạch số 115/KH-TTCP ngày 22/01/2018 của Thanh tra Chính phủ về đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017; Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26/02/2018 của Thanh tra Chính phủ phê duyệt “Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017”, Thanh tra tỉnh đã tham mưu với UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 05/4/2018 thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017. Năm nay là năm thứ hai Thanh tra Chính phủ triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) nhằm đánh giá công tác quản lý Nhà nước về PCTN và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng thuộc phạm vi, trách nhiệm của UBND tỉnh và các sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố. Qua đánh giá nhằm chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

 

Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh đến Thanh tra toàn tỉnh để tham mưu cho cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp đánh giá công tác PCTN năm 2017 của ngành, địa phương mình.

 

     Ngày 13/4/2018, Thanh tra tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai nội dung Kế hoạch số 73/KH-UBND của UBND tỉnh cho trên 80 công chức gồm chánh, phó chánh thanh tra, thanh tra viên phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng thuộc thanh tra huyện, thị xã, thành phố, sở ngành. Sau hội nghị, thanh tra cấp huyện và thanh tra sở ngành có trách nhiệm tham mưu với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tổ chức thực hiện. Theo Kế hoạch, đối tượng đánh giá gồm UBND các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ban, ngành và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh.

 

     Việc triển khai thực hiện đánh giá phải đảm bảo khách quan, toàn diện, trung thực và chính xác; đảm bảo đầy đủ các nội dung, tiêu chí, thang điểm theo Bộ chỉ số đánh giá công tác PCTN do Thanh tra Chính phủ ban hành; cần có sự phối hợp chặt chẽ thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị trong việc thu thập thông tin, dữ liệu phục vụ cho công tác đánh giá.

     

     Nội dung đánh giá gồm: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh về PCTN; việc xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế xã hội để phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN;  công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định về PCTN; sự tham gia của xã hội trong công tác PCTN; việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo về PCTN; việc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; công tác cải cách hành chính; việc xây dựng, thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác; việc minh bạch tài sản, thu nhập; việc xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn; việc xử lý kỷ luật người đứng đầu cơ quan khi để xảy ra tham nhũng; kết quả phát hiện tham nhũng qua công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo; qua hoạt động giám sát; qua công tác điều tra, truy tố, xét xử; việc thực hiện và kết quả đạt được theo từng biện pháp xử lý tham nhũng.

 

     Theo đó, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh phải báo cáo chi tiết, cụ thể và cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan. Một số sở ngành như: Sở Tư pháp, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ban Tiếp công dân tỉnh, ngoài báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên, phải báo cáo thêm một số nội dung gắn với chức năng nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

 

     UBND tỉnh cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo phần việc PCTN của đơn vị mình. Trong đó: Đề nghị Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh báo cáo kết quả việc phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng qua công tác điều tra, truy tố, xét xử (cấp tỉnh và cấp huyện); báo cáo kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng (cấp tỉnh và cấp huyện). Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Báo cáo đánh giá kết quả việc tổ chức, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang báo cáo kết quả việc xây dựng và thực hiện công tác phối hợp với các cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND cấp tỉnh trong việc tổ chức thực hiện công tác PCTN năm 2017.

 

     UBND tỉnh giao thủ trưởng các sở, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai, quán triệt thực hiện nghiêm túc Kế hoạch đánh giá công tác PCTN của UBND tỉnh. Gửi báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh), chậm nhất ngày 23/4/2018. UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác liên ngành, gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, để giúp UBND tỉnh thực hiện đánh giá công tác PCTN cấp tỉnh năm 2017 và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện./.

 

T/h: Nguyên Hương, Tuyết Sương